Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 29 wrzesień 2020 11:25

Nabór kandydatów na świadczenie usług opiekuna mieszkań chronionych

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ogłasza nabór kandydatów na świadczenie usług opiekuna mieszkań chronionych - w ramach umowy zlecenie, w okresie IV kwartał 2020r. – 30.04.2021 r...

Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek:pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
 • Kandydat posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 • Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zleconego świadczenia usług;
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • Empatia;
 • Umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną:
 • Odporność na sytuacje stresowe;
 • Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej;
 • Dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych);

Zakres wykonywanych zadań:

 • Rozpoznawanie problemów, zasobów, potencjału predyspozycji, potrzeb mieszkańców oraz ustalenie ścieżki reintegracji społecznej i/lub zawodowej;
 • Udzielanie mieszkańcom wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
 1. Samoobsługi,
 2. Samodzielności życiowej,
 3. Rozwijania kontaktów społecznych,
 4. Pełnienia ról społecznych,
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu mieszkania chronionego, w tym w szczególności organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym jego użytkowaniem,
 • Dokonywanie pisemnych uzgodnień z osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym odnośnie:
 1. celu pobytu,
 2. okresu pobytu,
 3. rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia,
 4. odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia,
 5. sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym,
 6. zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby lub programu wspierania osoby.
 • Monitorowanie pobytu użytkowników w mieszkaniu;
 • Współpraca i wspieranie użytkowników w rozwiązywaniu problemów;
 • Współpraca i wspieranie użytkowników w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej;
 • Wspieranie i kontrola realizacji przez użytkownika indywidualnego programu usamodzielniania;
 • Współpraca z rodziną i opiekunami procesu usamodzielniania użytkowników mieszkania chronionego;
 • Dokonywanie oceny sytuacji użytkownika mieszkania chronionego warunkującej rodzaj i zakres świadczonego wsparcia;
 • Udzielanie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych;
 • Dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym;
 • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań;

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV);
 • Kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia;
 • Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Praca w oparciu o umowę cywilnoprawną ( umowa zlecenie),
 • Wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do ilości godzin realizacji zlecenia, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba godzin zlecenia nie przekroczy 60 godzin miesięcznie ( w tym weekendy i dni ustawowo wolne od pracy),
 • Umowa zawarta zostanie w ramach Projektu pn. „ Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII – integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Praca wykonywana w mieszkaniach chronionych mieszczących się w:

 • 48-340 Głuchołazy, ul. Andresa 21
 • 48-385 Otmuchów, ul. Krakowska 49

Inne informacje:

 • W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. wydanego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, wysokość minimalnego za godzinę pracy od stycznia 2020 na podstawie umowy zlecenia wynosi 17,00 zł brutto.
 • Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej;
 • PCPR w Nysie nie przewiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcą, bez względu na wyniki postępowania;

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nysie lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa z dopiskiem: Świadczenie usług opiekuna mieszkań chronionych w okresie IV kwartał 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., w terminie do 06 października 2020r. (liczy się data wpływu oferty do PCPR do godziny 15.00). Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór kandydatów na [wiadczenie usBug opiekuna mieszkaD chronionych