Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 21 kwiecień 2021 16:51

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie 28.04.2021

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Porządek XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 28 kwietnia 2021 roku, godz. 13.00

XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 28 kwietnia 2021 roku, godz. 13.00

 1. um nysa logoSprawy organizacyjne:
  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej
  • informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
  • informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
 1. Interpelacje radnych
 2. Wnioski radnych
 3. Oświadczenia radnych
 4. Przyjęcie informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2020 rok
 5. Przyjęcie informacji z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za 2020 rok
 6. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r.
 7. Zaopiniowanie zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.
 8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Franciszkańskiej i Łąkowej
  • uchylenia uchwały Nr LII/788/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (Lipowa dz.nr 583/1 k.m.3)
  • określenia na rok 2021 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa
  • przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
  • wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
  • zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
  • zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037
 1. Sprawy różne, wolne wnioski
 2. Zakończenie obrad